EFRR

 

Orla, dnia 25 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące wyników naboru uzupełniającego do Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy listę podstawową Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową, na której znalazły się gospodarstwa, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych oraz listę wniosków odrzuconych.

Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer geodezyjny działki wskazanej przez Państwa we wniosku o udzielenie Grantu oraz obręb geodezyjny. Osoby zakwalifikowane na listę podstawową zapraszamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy Orla pod numerem telefonu 85 730 57 86 celem ustalenia danych niezbędnych do podpisania umowy powierzenia Grantu oraz terminu jej podpisania.

Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu wynosi 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Lista podstawowa - nabór uzupełniający

Lista rezerwowa - nabór uzupełniający

Lista wniosków odrzuconych - nabór uzupełniający

 

 

 

Orla, dnia 06 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 52/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 5 października 2021 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla

ogłaszam nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantu.

Wnioski o przyznanie grantu można składać tylko w formie papierowej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Orla lub za pośrednictwem operatora pocztowego od dnia 6 października 2021 r. do dnia 19 października 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z § 5 ust. 18 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” – Gmina Orla zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania w pierwszej kolejności Grantobiorcy, który będzie zainteresowany wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych (w celu osiągnięcia wskaźników projektu zgodnie z wnioskiem złożonym do IZ RPO WP).

Warunki uczestnictwa w Projekcie grantowym szczegółowo określa Regulamin naboru i realizacji Projektu. Udział w Projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe z terenu Gminy Orla. Wysokość grantu wynosi do 75% kosztów realizacji Projektu, z uwzględnieniem limitów opisanych w Regulaminie.

Informacji w zakresie naboru udziela pracownik Urzędu Gminy Orla: Pani Urszula Czykwin, pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowych informacji i wyjaśnień w kwestiach technicznych dotyczących instalacji OZE udzielają wyłonieni Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

1) Pan Dariusz Link – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dostępny pod nr telefonu 508 378 275.

2) Pan Stanisław Kuźmiński – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej (instalacje kolektorów słonecznych) dostępny pod nr telefonu 602 593 982.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

Regulamin

Wniosek o udzielenie grantu

Umowa powierzenia grantu

 

 EFRR

Orla, dnia 06 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W związku z rezygnacją mieszkańców Gminy Orla z udziału w przedmiotowym projekcie na listę podstawową Grantobiorców został zakwalifikowany Grantobiorca z listy rezerwowej.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę podstawową Grantobiorców.

Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu wynosi 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

Lista podstawowa Grantobiorców - aktualizacja

 

 

Orla, dnia 27 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W dniu 1 września 2021 r. o godz. 18:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli przy ul. Mickiewicza 4 odbędzie się spotkanie dla Grantobiorców.

W spotkaniu będą uczestniczyli inspektorzy nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy Orla.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Orla 19.08.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące  Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

      Poniżej publikujemy listę podstawową Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową, na której znalazły się gospodarstwa, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych oraz listę wniosków odrzuconych.

       Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer geodezyjny działki wskazanej przez Państwa we wniosku o udzielenie Grantu oraz obręb geodezyjny. Osoby zakwalifikowane na listę podstawową zapraszamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy Orla pod numerem telefonu 85 730 57 86 celem ustalenia danych niezbędnych do podpisania umowy powierzenia Grantu oraz terminu jej podpisania.

       Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu wynosi 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

    W najbliższym czasie dla Grantobiorców zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, o terminie którego poinformujemy stosownym komunikatem.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista wniosków odrzuconych

 

 

 

 

 

Orla 16.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

 

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 16 lipca 2021 r.

ogłaszam nabór wniosków o przyznanie grantu

w Projekcie grantowym pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wnioski o przyznanie grantu można składać tylko w formie papierowej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Orla lub za pośrednictwem operatora pocztowego od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 9 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Orla.

            Warunki uczestnictwa w Projekcie grantowym szczegółowo określa Regulamin naboru i realizacji Projektu. Udział w Projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe z terenu Gminy Orla. Wysokość grantu wynosi do 75% kosztów realizacji Projektu, z uwzględnieniem limitów opisanych w Regulaminie.

            Informacji w zakresie naboru udziela pracownik Urzędu Gminy Orla: Pani Urszula Czykwin, pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Dodatkowych informacji i wyjaśnień w kwestiach technicznych dotyczących instalacji OZE będą udzielali wyłonieni Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

1) Pan Dariusz Link – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dostępny pod nr telefonu 508 378 275 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Orla w dniach 23 i 30 lipca 2021 r. oraz 6 sierpnia 2021 r. w godzinach 09:00-12:00.

2) Pan Stanisław Kuźmiński – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej (instalacje kolektorów słonecznych) dostępny pod nr telefonu 602 593 982 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Orla w dniu 26 lipca 2021 r. w godzinach 10:00-12:00

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Załączniki:

Regulamin

Wniosek o udzielenie grantu

Umowa powierzenia grantu

Pismo dot. oceny pozyskanych ofert - instalacja fotowoltaiczna

Pismo dot. oceny pozyskanych ofert - kolektory słoneczne

Wzór formularza ofertowego (zalecany)

Wzór umowy z Wykonawcą

Wzór protokołu odbioru

Wniosek o wypłatę grantu

Schemat instalacji PV z zestawieniem elementów

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Oświadczenie o wykorzystaniu energii produkowanej przez instalację OZE wyłącznie na cele gospodarstwa domowego

Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania

Oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia.