Szanowni mieszkańcy Gminy Orla,

Wójt Gminy Orla uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek składnia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

adres e-mail (opcjonalnie).

 

Właściciel/zarządca budynku istniejącego ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast w przypadku budynków nowo powstałych - 14 dni.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

 

Deklarację należy składać w formie elektronicznej lub papierowej.

Forma elektroniczna

Deklaracje składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Link do logowania: https://zone.gunb.gov.pl/

Forma papierowa

Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście lub przesłać na adres właściwego Urzędu Gminy, zgodnie z lokalizacją budynku.

W przypadku budynków zlokalizowanych na terenie gminy Orla, wypełnioną deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5,17-106 Orla.

Klauzula informacyjna

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq/

 

Informacji udziela również Referat ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Gminy Orla –

tel. 85 730 57 86

 

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk