INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

 

Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Orla z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Orla, zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu zasięgnięcia opinii na temat projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Orla: Czechy Zabłotne, Dydule, Gredele, Gregorowce, Koszele, Koszki, Krywiatycze, Malinniki, Mikłasze, Moskiewce, Oleksze, Orla, Paszkowszczyzna, Pawlinowo, Reduty, Szczyty-Dzięciołowo, Szczyty-Nowodwory, Szernie, Spiczki, Topczykały, Wólka, Wólka Wygonowska.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji była zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla, na stronie internetowej Gminy Orla, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.  Do udziału w konsultacjach prowadzonych w okresie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r. uprawnieni byli mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Orla, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla, udostępnionego u sołtysa sołectwa oraz w Urzędzie Gminy Orla w pokoju Nr 11. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 13 marca 2023 r. 35 mieszkańćów z miejscowości: Pawlinowo – 3, Moskiewce – 7, Koszele – 5, Paszkowszczyzna – 14, Oleksze – 2, Szczyty-Dzieciołowo – 4, złożyło formularze opinii w przedmiocie zmiany Statutów sołectw. Wszystkie opinie były pozytywne.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk