URZĄD GMINY ORLA

UL. MICKIEWICZA 5, 17-106 ORLA

 

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA  STANOWISKO 
PRACY KIEROWCY AUTOBUSU

w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora”

 

1. Wymagania niezbędne:

 

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie minimum zawodowe,

  4. aktualne orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących osoby,

  5. prawo jazdy kategorii D,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowcy autobusu,

  7. znajomość przepisów:

  1. ustawy o ruchu drogowym,

  2. ustawy o czasie pracy kierowców,

  1. dyspozycyjność.

 

2. Warunki pracy:

 

- wymiar czasu pracy – 1 etat,

- praca na terenie Gminy Orla,

- praca 1-zmianowa,

- możliwość pracy w nadgodzinach oraz w przerywanym systemie czasu pracy.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

- życiorys (CV),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie, że ubiegający się o stanowisko ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

 

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres:

 

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla lub dostarczyć do Urzędu, pokój nr 14 (Sekretariat), w terminie do 26.08.2022 r. do godz. 1200, z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko kierowcy autobusu”.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 85-730-57-80.

 

Orla, dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Załączniki:

Kwestionariusz dla kandydata (docx, 20kb)

Wzór oświadczenia dla kandydata (docx, 25kb)

Oświadczenie RODO (doc, 29kb)