W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 62 000,00 zł z budżetu województwa podlaskiego na inwestycje w strefie nadgranicznej, w dniu 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Orla, a Województwem Podlaskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym.

W dniu 7 października 2022 r. skierowano do Wykonawców zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na „Dostawę mieszanki łamanej na drogę Nr 108263B Orla-Antonowo, Gmina Orla”. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Monika Tołwińska – cena za tonę 73,80 zł brutto. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 20 października 2022 r.. Łącznie dostarczono na drogę 841 ton mieszanki łamanej. Całość zadania została wykonana do dnia 22 listopada 2022 r., za całkowitą kwotę brutto 62 065,80 zł.