Pomoc seniorom w gminie Orla jest świadczona w ramach projektu „Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli. Jest on skierowany do pełnoletnich mieszkańców gminy Orla - 15 osób starszych, niesamodzielnych, którym zapewnione będzie kompleksowe wsparcie opiekuńcze. Zakres usług obejmuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, pomoc w kontakcie z pracownikami służby zdrowia, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych oraz podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy zostaną objęci poradnictwem w zakresie pomocy socjalnej i psychologicznej oraz wsparciem fizjoterapeuty. Ponadto, w ramach projektu 3 osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły wziąć udział w szkoleniu na asystenta osoby zależnej/niesamodzielnej z modułem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki czemu będą mogły pracować na rzecz osób niesamodzielnych.

Na realizację projektu „Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla” - Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce w partnerstwie z Gminą Orla otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności. Projekt jest realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska".

Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 268 112,50 zł, z czego 254 212,50 zł wynosi dofinansowanie.

Czas realizacji projektu od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.