Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073), dająca możliwość ubiegania się o świadczenie sołeckie. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 300 zł miesięcznie osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  2. osiągnęła wiek: w przypadku kobiet – 60 lat, w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Do okresu, o którym mowa wyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów w/w ustawy. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym, albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  1. zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, ewentualnie
  2. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku, gdy Wójt Gminy nie może wydać zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa, wnioskodawca do wniosku dołącza oświadczenie o spełnieniu tego wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa (oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te powinny zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 7305789.

Wniosek o wydanie zaświadczenia Wójta można złożyć od 1 lipca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, II piętro pokój nr 14. Wzór wniosku: wersja edytowalna (docx,14.55 KB)   wersja do druku (pdf,89.46 KB)

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk