OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie

Orla, Koszele, gmina Orla – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/156/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Orla

 

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie Orla, Koszele, gmina Orla – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla – pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30), na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla – www.orla.pl i w BIP – bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 17-106 Orla, w sali widowiskowej GOK – parter o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Orla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2023 r., w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd  Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla),

  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Orla, pokój nr 4),

  • drogą elektroniczną (adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Orla  w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko (1.55MB, pdf)

Projekt (569.62 KB,pdf)

MPZP zalew (2.71 MB,pdf)

MPZP tereny produkcji energii (4.71 MB,pdf)