Logotypy funduszy europejskich, funduszy rozwoju regionalnego oraz centrum projektów polska cyfrowa

Gmina Orla pozyskała środki finansowe w wysokości 100 000 złotych na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa i zakupiony sprzęt IT do Urzędu Gminy Orla oraz do Szkoły Podstawowej w Orli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, działanie 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, a dofinansowanie z UE stanowi 100% kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.