ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Orla zawiadamiam, że w dniu 8 września 2023 r. o godz. 1700 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Orli odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Orla.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Fundusz sołecki.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne, w tym omówienie założeń do budżetu gminy na 2024 rok.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

 

                                                                                                                                                                             Sołtys

                                                                                                                                                                    Marek Chmielewski