Zaproszenie do składania deklaracji udziału w projekcie pn.: „Granty na magazyny energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców gminy Orla”


          Gmina Orla planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego można pozyskać dotację na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na terenie Gminy Orla w ramach projektu pn.: „Granty na magazyny energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców gminy Orla” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
          W związku z powyższym Wójt Gminy Orla zaprasza zainteresowanych mieszkańców, posiadających instalacje OZE, do składania deklaracji udziału w ww. projekcie grantowym. Oryginały deklaracji podpisane przez właściciela/ współwłaściciela nieruchomości należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. do 15:30 w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5, pokój 14 (sekretariat, II piętro). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
           Jednocześnie informuję, iż w dniu 31 października 2023 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Orli przy ul. Mickiewicza 4 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie grantowym.
            Nabór deklaracji jest prowadzony wyłącznie w celu zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Orla przeprowadzi nabór Grantobiorców według odrębnej procedury.
           Grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.
           Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością.
         Warunki realizacji projektu:
- pojemność magazynów energii elektrycznej/ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ciepła w urządzeniach OZE,
- energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
         Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:
a) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:
-magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,
- inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter;
b) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu ciepła – grantem mogą zostać objęte:
- zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,
- zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,
- bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,
- bufory ciepła z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,
- bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie.
Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych: dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:
1) magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;
2) magazyn energii cieplnej – cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./buforu ciepła, nie może przekroczyć 6 tys. zł.
Link do ogłoszonego konkursu:
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

Deklaracja udziału w projekcie

Deklaracja udziału w projekcie.doc