Dobiegła końca inwestycja pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orla” (I etap). W ramach zadania w miejscowościach: Orla, Krywiatycze, Koszele, Szczyty - Nowodwory, Szczyty- Dzięciołowo, Gredele, Dydule oraz Wólka Wygonowska wymieniono 383 oprawy oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy typu LED.

 

Wartość zadania – to kwota 361 620,69 zł brutto. Na jego realizację Gmina Orla otrzymała dofinansowanie w wysokości 79,40 % kosztów kwalifikowanych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W pozostałych miejscowościach oświetlenie będzie wymieniane w II etapie, po przyznaniu dofinansowania.

Wymiana opraw pozwoli na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez Gminę Orla.

 

nowa lamp uliczna na tle zielonych drzew