Zakończono budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji wodociągowej w Olekszach. Był to II etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Na realizację całego zadania Gmina Orla uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Inwestycję zrealizowała firma EL-STAW Adam Stawiecki z Siemiatycz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, która dostarczyła i zamontowała mikroinstalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 25,20 kWp wraz z niezbędnym osprzętem. Instalacja zredukuje wysokie koszty energii elektrycznej.

Wartość zrealizowanych prac – 105 001,41 zł brutto.