Zakończono budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli”. Był to I etap zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 243 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowała firma GM Starbud Sp. z o. o. ze Starachowic, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, która dostarczyła i zamontowała 80 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 25,20 kWp wraz z niezbędnym osprzętem. Instalacja fotowoltaiczna, zredukuje wysokie koszty energii elektrycznej.

Wartość zrealizowanych prac - 107 010,00 zł.

W dniu 16 listopada 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wykonanie II części w/w zadania dotyczącej budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji wodociągowej w Olekszach.