Mając na względzie realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, pragnę przypomnieć, iż pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego imieniu), którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień oraz skorzystanie z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego, może skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej, w celu zaszczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zorganizował 4 dodatkowe wyjazdowe zespoły szczepienne przeciw COVID-19, stanowiące wsparcie dla populacyjnych punktów szczepień w szczepieniu pacjentów obłożnie chorych.

Szczegółowe zasady organizacji szczepień realizowanych wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta zostały wysłane do wszystkich placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek długoterminowych w województwie podlaskim poprzez portal wymiany danych SZOI.

 

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19 przez zespoły wyjazdowe szczepiące wyłącznie w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1

 

nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu

Białystok 15-874  Poleska 89

telefon/ telefony:

856637340

adres email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar nr 3)

liczba zespołów

obszar działania: powiat siemiatycki, powiat
hajnowski, powiat bielski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat białostocki, miasto
Białystok

1

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2

 

nazwa:

Revita - Centrum Medyczne Spółka Cywilna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu

Białystok 15-111 Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/21A

telefon/ telefony:

733002717

adres email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar 2)

liczba zespołów

obszar działania: powiat grajewski, powiat kolneński,
powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki, powiat łomżyński, miasto Łomża

1

Miejsce udzielania świadczeń 2 (obszar 3)

liczba zespołów

obszar działania: powiat siemiatycki, powiat
hajnowski, powiat bielski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat białostocki, miasto
Białystok

1

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 3

 

nazwa:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej Im. Jana Pawła II W Suwałkach

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu

Suwałki 16-400 Szpitalna 54

telefon/ telefony:

504097701

adres email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar nr 1)

liczba zespołów

obszar działania: powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, miasto Suwałki

1

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 4

 

nazwa:

Szpital Ogólny w Kolnie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu

Kolno 18-500 Wojska Polskiego  69

telefon/ telefony:

862739369

adres email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar nr 2)

liczba zespołów

obszar działania: powiat grajewski, powiat kolneński,
powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki, powiat łomżyński, miasto Łomża

1

Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez wyjazdowe punkty szczepień.

 

I. Przedmiot i cel dokumentu

Przedmiotem niniejszych zasad jest sposób organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta przez wyjazdowe punkty szczepień oraz inne podmioty zaangażowane w organizację i przebieg szczepień.

Celem niniejszych zasad jest określenie jednolitych standardów realizacji uprawnień do korzystania ze szczepień realizowanych przez wyjazdowe punkty szczepień oraz ich ustalania, a także organizacja przepływu informacji o pacjentach.

Kogo szczepimy: osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

II. Organizacja zgłoszeń pacjentów (przepływ informacji o pacjentach).

Organizacja szczepień w miejscu pobytu pacjenta ma charakter skoordynowany. Z założenia pacjent wymagający działania wyjazdowego punktu szczepień nie może samodzielnie (np. przy pomocy IKP lub infolinii), tj. bez pośrednictwa świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego opieką pacjent pozostaje (właściwa placówka POZ), zarejestrować się na tę formę szczepienia.

W przypadku zgłoszenia chęci szczepienia za pośrednictwem:

  1. infolinii 989, lub
  2. infolinii Urzędów Wojewódzkich, lub
  3. samorządowych koordynatorów ds. szczepień

konsultanci infolinii lub samorządowi koordynatorzy ds. szczepień informują pacjenta o konieczności skontaktowania się z właściwą placówką POZ celem oceny zasadności szczepienia pacjenta w miejscu jego pobytu.

W przypadku bezpośredniego kontaktu pacjenta z wyjazdowym punktem szczepień, punkt ten może skontaktować się z placówką POZ celem oceny zasadności szczepienia pacjenta w miejscu jego pobytu.

Podmiotem dedykowanym do oceny zasadności realizacji szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień jest właściwa placówka POZ.

Pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego imieniu), którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogący skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego, może skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

Właściwa placówka POZ, po przyjęciu zgłoszenia oraz dokonaniu weryfikacji przynależności pacjenta do danej placówki POZ (zapisania na listę aktywną), sprawdza czy pacjent posiada e-skierowanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2.

Jeśli pacjent nie posiada e-skierowania, a należy do grupy, objętej bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz placówki POZ wystawia pacjentowi stosowne skierowanie.

Oceny zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta, placówka POZ dokonuje na podstawie:

  1. posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej pacjenta, lub
  2. udzielonej teleporady, lub
  3. wywiadu z osobą działającą w jego imieniu.

Ocena zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej.

Potwierdzenie zasadności szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień następuje poprzez przekazanie informacji o zasadności szczepienia w wyjazdowym punkcie szczepień (dalej jako „informacja”) w postaci papierowej lub elektronicznej. Informacja zawiera unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie oraz stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta. Fakt przekazania informacji zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację przekazuje placówka POZ bezpośrednio do wyjazdowego punktu szczepień, w każdy dostępny sposób, uzgodniony z wyjazdowym punktem szczepień, z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

Przekazanie informacji nie oznacza kwalifikacji do samego zabiegu szczepienia, którego dokonuje lekarz wyjazdowego punktu szczepień.

Po otrzymaniu informacji, wyjazdowy punkt szczepień kontaktuje się z pacjentem lub osobą działającą w jego imieniu, rejestruje pacjenta w systemie e-rejestracji poprzez utworzenie harmonogramu szczepień tzw. slotów wewnętrznych oraz wyznacza termin szczepienia w miejscu pobytu pacjenta.

W przypadku uznania braku przesłanek do skorzystania ze szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień placówka POZ informuje o tym pacjenta lub osoby działające w jego imieniu.

Placówka POZ może także przekazać informację bezpośrednio do pacjenta  lub osoby działającej w jego imieniu. Pacjent, któremu została przekazana informacja może samodzielnie lub za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu, zgłosić się do najbliższego wyjazdowego punktu szczepień, których wykaz jest podany do publicznej wiadomości na stronach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem pielęgniarki opieki długoterminowej. W takiej sytuacji postępowanie jest analogiczne jak w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem placówki POZ.

III. Organizacja szczepień:

Zamawianie szczepionek dokonywane jest z odpowiednim wyprzedzeniem w Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem aplikacji SDS – Systemu Dystrybucji Szczepionek.

Dopuszcza się nawiązanie współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który podejmie się przekazania pełnych fiolek wielodawkowych lub pojedynczych rozcieńczonych dawek zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zamówienie, przekazywanie, transport i przechowywanie szczepionek odbywa się zgodnie z procedurą „Przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień” załącznik nr 1.

Wizyta pacjenta musi zostać odnotowana w e-Rejestracji. Po dokonaniu zaszczepienia pierwszą dawką zespół wyjazdowy zmienia status wizyty w e-rejestracji na zrealizowaną, tym samym status skierowania zmienia się na „u realizatora”, a fakt kwalifikacji do szczepienia i samego szczepienia wpisuje do e-Karty Szczepień. Ponadto umawia drugi termin szczepienia poprzez wprowadzenie terminu wewnętrznego w e-Rejestracji.

Po szczepieniu drugą dawką, dokonuje się zmiany statusu wizyty w e-Rejestracji na zrealizowaną, tym samym status e-skierowania jest automatycznie ustawiany na „zrealizowane” oraz dokonuje się kolejnego wpisu do e-Karty Szczepień.

IV. Warunki szczepienia w miejscu pobytu pacjenta i rozliczenie szczepienia.

Szczepienie pacjenta realizowane jest przy zachowaniu wymagań organizacyjnych, osobowych i technicznych określonych w ogłoszeniu o naborze do realizacji szczepień w trybie wyjazdowym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozliczenie szczepienia odbywa się poprzez sporządzenie w ujęciu miesięcznym zestawienia zrealizowanych szczepień i przesłanie go wraz z rachunkiem do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

V. Słowniczek.

  1. właściwa placówka POZ - świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego opieką pozostaje pacjent;
  2. informacja  - informacja weryfikująca zasadność szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień. Informacja zawiera unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie oraz stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta.
  3. wyjazdowy punkt szczepień –zespół realizujący szczepienie w miejscu  pobytu pacjenta w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  4. miejsce pobytu pacjenta – miejsce zamieszkania pacjenta lub inne miejsce, w którym przebywa pacjent wymagający szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień.
Mirosław Sienkiewicz Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego