W ramach realizowanego przez Gminę Orla z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. - 2 lipca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Spiczkach odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy.

Przedstawiciele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Zenaida Nowicka i Pan
Marek Jodła przybliżyli uczestnikom spotkania zakres działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, przebieg procedury Niebieskiej Karty oraz udzielili informacji o tym, jak i gdzie ofiary przemocy mogą uzyskać pomoc. Pani Mecenas Katarzyna Tomaszuk nakreśliła zebranym jak wygląda pomoc ofiarom przemocy z aspektu prawnego. Podczas spotkania można było również zasięgnąć indywidualnej porady prawnej. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej przyczynach. Rozmawiano także o znaczeniu niepozostawania biernym na krzywdę innych. Warsztaty plastyczne poprowadziła Pani Maria Babulewicz. Wykonane plakaty, będą zaprezentowane podczas festynu „Orlańskie Spotkania”, który odbędzie się 5 sierpnia 2023 r. na placu przed Synagogą w Orli.

Niedzielne spotkanie umilił słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Spiczkach z wykorzystaniem nabytych sprzętów sfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.