polska cyfrowa                                                                                                                 

                                                                                                                                                     Orla, dnia 21 października 2021 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ORLAWójt Gminy Orla zaprasza rodziny uprawnione do udziału w projekcie pn.: „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W ramach ww. Projektu dofinansowanie będzie można otrzymać na:
  1) ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, a także niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalne dofinansowanie wynosi 3 500,00 zł brutto w przypadku zakupu komputera oraz 1 500,00 zł brutto w przypadku zakupu tabletu);

  2) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  3) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu. Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Grant PPGR mogą otrzymać rodziny spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:


 1) posiadają co najmniej jedno dziecko będące uczniem (dot. uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletniość),


 2) dziecko/pełnoletni uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR,


 3) dziecko/pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwała miejscowość lub gminę objętą PPGR,


 4) dziecko/pełnoletni uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia po otrzymaniu grantu:


1) użytkowanie przekazanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do nauki zdalnej,


2) utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym przez minimum 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu,


3) poddanie się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia Projektu.


Termin złożenia wniosku przez Gminę Orla o przyznanie Grantu upływa w dniu 5 listopada 2021 r. W związku z powyższym aby zostać zakwalifikowanym do Projektu należy do dnia 29 października 2021 r. do godz. 15:30 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Orla lub za pośrednictwem operatora pocztowego następujące dokumenty:


1) wniosek o udział w projekcie grantowym „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;


2) oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy;


3) Zaświadczenie ze szkoły, iż dziecko, którego dot. ww. oświadczenie jest uczniem.

 

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

Oświadczenie pełnoletniego ucznia

Oświadczenie rodzica-opiekuna

Wniosek