W dniu 18 lutego 2022 r. PKS NOVA S.A. poinformowała Gminę Orla, iż decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego od 1 lipca br. nie będą świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych m.in. Kleszczele – Malinniki - Bielsk Podlaski. W związku z tym, Gmina Orla w porozumieniu z Gminą Kleszczele i Gminą Bielsk Podlaski podjęła kroki w celu kontynuacji tych kursów. W tym celu, zawarto porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Kleszczele, Orla i Bielsk Podlaski, a następnie podpisano umowę z PKS NOVA S.A. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Bielsk Podlaski – Kleszczele poprzez przystanki Lewki, Kozły, Topczykały/Podbiele, Koszki/Paszkowszczyzna, Malinniki, Zaleszany, Suchowolce, Kleszczele. W ramach zawartej umowy gminy będą dopłacały do kursów kwotę w wysokości 4,50 zł za każdy przejechany kilometr – proporcjonalnie do długości linii na terenie każdej z gmin. Gmina Orla przejmując rolę organizatora transportu zbiorowego złożyła wniosek do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku o środki finansowe na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W związku z przyznaną dotacją w wysokości 3 zł do każdego kilometra, w 2022 roku budżet każdej z trzech gmin będzie obciążany kwotą 1,50 zł za każdy przejechany km.

Ponadto, Gmina Orla oraz Gmina Bielsk Podlaski dopłacają przewoźnikowi również do kursów autobusów na trasie Orla – Bielsk Podlaski.