Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego rozpoczęło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B Orla – Koszele.

Inwestycja obejmie rozbiórkę budynku stodoły, usunięcie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowę kablowych linii energetycznych, wykonanie rowu krytego, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie przepustów pod zjazdami oraz ustawienie oznakowania pionowego.

Całkowity koszt inwestycji to 2 215 513,92 zł brutto. Na realizację zadania Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 50% poniesie wspólnie z Gminą Orla. Koszt Gminy Orla to 614 000,00 zł.

 

Planowany termin ukończenia inwestycji - 10 grudnia 2021 r.