Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego rozpoczęło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108270B Koszki – Podbiele (do granicy administracyjnej z gminą Bielsk Podlaski). Inwestycja obejmuje dwa odcinki: odcinek I – przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu linii Nr 32 Bielsk Podlaski – Czeremcha oraz odcinek II – przebudowa drogi gminnej Koszki – Podbiele.

Zakres robót polegać będzie na usunięciu drzew i krzewów, przebudowie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, przebudowie kablowych linii energetycznych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, trzywarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych.

Całkowita wartość zdania zgodnie z umową wynosi 806 954,54 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowany termin ukończenia inwestycji - 31 maja 2021 r.