Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1678B Orla – Mikłasze na odcinku ulicy Elizy Orzeszkowej w Orli”.

Gmina Orla na powyższe zadanie udzieliła Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim pomoc finansową w postaci dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł.

Powiatowy Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim wykona we własnym zakresie roboty związane z ustawieniem krawężników i ułożeniem nawierzchni na wjazdach i ciągach pieszych z prefabrykatów betonowych. Natomiast dalsza część robót zostanie powierzona Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.

 

Planowany termin ukończenia remontu – koniec bieżącego roku.