Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli informuje, iż od 18 lipca 2023 r. przyjmowane są wnioski o skierowanie od miesiąca sierpnia br. do ośrodka wsparcia tj. Dziennego Domu Pomocy w Orli przy ul. Bielskiej 8.

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy w Orli jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+, a także polepszenie ich funkcjonowania.

Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Orli prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc (do 20 miejsc).

Zapraszamy osoby zainteresowane oraz spełniające poniższe kryteria:

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Orla;
 • wiek powyżej 60 lat;
 • stan zdrowia nie wymagający całodobowej opieki;
 • osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoba nie jest objęta usługami opiekuńczymi w miejscu jego zamieszkania;
 • na osobę wymagającą opieki nie są pobierane świadczenia opiekuńcze, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) lub zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie,
 • osoba samotnie mieszkająca lub prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe.

 

Wsparcie świadczone w Dziennym Domu Pomocy w Orli:

 • usługi opiekuńczo–pielęgnacyjne – możliwość pobytu 8 godzin dziennie w Dziennym Domu Pomocy, spełniającym komfortowe i dostosowane do klientów warunki lokalowe, gwarantujące prawidłową realizację usług;
 • usługi aktywizująco–usprawniające – organizacja czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawności i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnej oraz zajęć grupowych dostosowane do potrzeb i możliwości każdego klienta;
 • usługi wspomagające – informacja, edukacja, wsparcie.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy w Orli obejmuje w szczególności:

 • pobyt 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez 8 godzin dziennie tj. od 8:00 do 16:00;
 • jeden gorący posiłek;
 • transport w razie potrzeby;
 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;
 • dostęp do biblioteki i środków przekazu;
 • rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
 • opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy w Orli jest odpłatne w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Orli określone zostały w uchwale nr XL/369/23 Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, dostępnej TUTAJ.

Zasady przyjęcia do ośrodka wsparcia:

Wniosek o przyznanie pobytu w Dziennym Domu Pomocy w Orli należy złożyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o uzyskanym dochodzie; decyzja o przyznanej rencie lub emerytury oraz odcinek otrzymanego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
 • w czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu osoby zainteresowanej, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną). Na podstawie wywiadu środowiskowego i opinii pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna kierująca do Dziennego Domu Pomocy w Orli bądź decyzja odmowna.

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, w godzinach pracy tj. 730-1530 lub pod numerem telefonu 85 7305795.

 

                                                                                      

Z up. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Orli

Zenaida Nowicka