Rozstrzygnięto XVI Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” zorganizowany przez Wójta Gminy Orla.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem wewnętrznym Nr 39/2022 Wójta Gminy Orla z dnia 31 maja 2022 r. dokonała oględzin wszystkich zgłoszonych posesji. Dwie z nich nie zostały ocenione z przyczyn formalnych, gdyż były to posesje nagrodzone w poprzednich latach, a zgodnie z postanowieniami Regulaminu w konkursie nie mogli brać udziału laureaci poprzednich edycji.

Zgłoszone do Konkursu posesje oceniane były pod względem stanu technicznego i estetycznego budynków oraz obiektów małej infrastruktury, harmonijnego wkomponowania posesji w otoczenie, atrakcyjności i kompozycji części ogrodowo-wypoczynkowej, pomysłowości rozwiązań użytkowych oraz utrzymania czystości i porządku w obejściu (w tym. m.in. lokalizacja pojemnika na odpady, osadnika na ścieki, wydzielenie wybiegu dla zwierząt gospodarskich i domowych, utrzymanie poboczy dróg i rowów przydrożnych).

Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

Wyróżnienie z liczbą 121 pkt otrzymała Pani Walentyna Łapińska z miejscowości Orla. Wysokość nagrody wynosi 300 zł netto.

Trzecie miejsce z liczbą 125 pkt otrzymała posesja Pani Katarzyny Bielenia, zlokalizowana w miejscowości Spiczki. Wysokość nagrody wynosi 700 zł netto.

Na drugim miejscu z liczbą 144 pkt uplasowała się posesja Pani Katarzyny Pliszko znajdująca się w miejscowości Koszki. Wysokość nagrody wynosi 800 zł netto.

Najwięcej, bo 149 punktów i pierwsze miejsce otrzymała posesja Państwa Katarzyny i Mariusza Niewińskich z miejscowości Reduty. Wysokość nagrody wynosi 1 000 zł netto.

Pozostałe posesje: