Rozpoczęto roboty budowlane polegające na „Rozbudowie, przebudowie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze”.

W ramach zawartej umowy, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu - firma „Automatyka Arkadiusz Czyżewski” z miejscowości Świerże-Leśniewek wykona m.in.:

- rozbudowę i termomodernizację budynku stacji wodociągowej,

- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych,

- budowę dwóch zbiorników bezodpływowych,

- budowę instalacji wewnętrznych i rurociągów zewnętrznych,

- wymianę obudów studni głębinowych,

- wymianę ogrodzenia oraz utwardzenie terenu.

Całkowity koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową wyniesie 1 893 000,00 zł, a termin realizacji upływa 26 kwietnia 2022 r.

Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina Orla otrzymała pomoc finansową na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.