Już po raz drugi zostało przekazane wsparcie rzeczowo-materialne uczestnikom projektu "Skuteczne Ośrodki Pomocy w Euroregionie Puszczy Białowieskiej", którego Liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Gmina Orla jest jednym z wielu partnerów. Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Podziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.