W ramach zadania przebudowano przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu linii
Nr 32 Bielsk Podlaski – Czeremcha oraz drogę gminną na odcinku Koszki – Podbiele (do granicy administracyjnej z gminą Bielsk Podlaski).

Zakres robót obejmował m.in.: usunięcie drzew i krzewów, przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych.

Przedsięwzięcie kosztowało 854 803,96 zł. Na jego realizację Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Droga przed przebudową