Chcąc zachęcić do osiedlania się potencjalnych zainteresowanych na terenie gminy Orla, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wydzielono nowe tereny budowlane, na których powstają już jednorodzinne budynki mieszkalne. Obecnie gmina inwestuje w uzbrojenie tych terenów w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Rozpoczęto już roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej– ul. Partyzantów w Orli. Zadanie, którego wykonawcą jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach zgodnie z umową będzie kosztowało 607 743,00 zł  i będzie sfinansowane z budżetu Gminy Orla. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września przyszłego roku.

            Gmina Orla ubiega się również o dofinansowanie przebudowy ulicy Partyzantów (wykonanie nawierzchni bitumicznej), na którą ma przygotowaną stosowną dokumentację projektową oraz wymagane pozwolenia.