Ogłoszenie

Wójta Gminy Orla

z dnia 4 czerwca 2021 roku

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 19 Programu współpracy gminy Orla w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/158/20 Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Orla w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5026) - Wójt Gminy Orla podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w 2021 r.:

Postępowanie ogłoszono dnia 12 kwietnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla.

Przedmiotem konkursu była realizacja zadań gminy w 2021 roku w sferze:

Zadanie I: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez:

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

- organizację zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych,

- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zadanie II: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych.

Zadanie III: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

- organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

- popularyzację sportu i walorów rekreacji ruchowej,

- wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

W ustalonym terminie do dnia 5 maja 2021 r. wpłynęły:

3 oferty na realizacje Zadania I:

- oferta Nr 1 złożona przez Fundację Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej Futurum w Orli na realizację zadania „PAMIĘTAMY →DBAMY→SWOJE MIEJSCE MAMY! – działania zapewniające zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży z terenu gminy Orla podczas wakacji”,

- oferta Nr 2 złożona przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej działajace przy parafii św. Michała Archanioła w Orli na realizację zadania „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży z terenu gminy Orla podczas wakacji”,

- oferta Nr 3 złożona przez Fundację EDM w Orli na realizację zadania „Stylowo i modnie z EDM”,

2) 3 oferty na realizację Zadania II:

- oferta Nr 1 złożona przez Fundację Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej Futurum w Orli na realizację zadania „Święte kąty podlaskie-warsztaty międzypokoleniowe. Promocja sztuki pisania ikon wśród mieszkańców gminy Orla”,

- oferta Nr 2 złożona przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej działajace przy parafii św. Michała Archanioła w Orli na realizację zadania „Organizacja zajęć aktywizujących dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Orla w celu poznania lokalnej kultury i tradycji”,

- oferta Nr 3 złożona przez Fundację EDM w Orli na realizację zadania „W Chederze i Szkole Powszechnej” – instalacja fotograficzno-przestrzenna”;

3) 1 oferta na realizację Zadania III:

- oferta złożona przez Fundację EDM na realizację zadania „Wakacje na zdrowo i sportowo”.

 

Dotacje na realizację zadań gminy w 2021 roku przyznano:

Fundacji Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej Futurum w Orli w wysokości:

- 5 000,00 zł na realizację zadania „PAMIĘTAMY →DBAMY→SWOJE MIEJSCE MAMY! – działania zapewniające zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży z terenu gminy Orla podczas wakacji”,

- 6 000,00 zł na zadanie „Święte kąty podlaskie-warsztaty międzypokoleniowe. Promocja sztuki pisania ikon wśród mieszkańców gminy Orla”;

Bractwu Młodzieży Prawosławnej działającemu przy parafii św. Michała Archanioła w Orli w wysokości:

- 6 000,00 zł na realizację zadania „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży z terenu gminy Orla podczas wakacji”,

- 3 000,00 zł na zadanie „Organizacja zajęć aktywizujących dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Orla w celu poznania lokalnej kultury i tradycji”;

Fundacji EDM w Orli w wysokości:

- 1 000,00 zł na realizację zadania „Stylowo i modnie z EDM”, na realizację zadania,

- 4 000,00 zł na realizację zadania „W Chederze i Szkole Powszechnej” – instalacja fotograficzno-przestrzenna”;

- 6 645,00 zł na realizację zadania „Wakacje na zdrowo i sportowo”.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla oraz na stronie internetowej Gminy Orla.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk