OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez

instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej”

w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

           W związku z rezygnacją mieszkańców Gminy Orla z udziału w przedmiotowym projekcie na listę podstawową Grantobiorców został zakwalifikowany Grantobiorca z listy rezerwowej.

                Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę podstawową Grantobiorców.

                Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu wynosi 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

Lista_podstawowa_Grantobiorców_-_aktualizacja