URZĄD GMINY ORLA

UL. MICKIEWICZA 5, 17-106 ORLA

 

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  URZĘDNICZE STANOWISKO  PRACY PODINSPEKTORA

(SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWO – OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA)

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie co najmniej średnie,

4) posiadane łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych, w służbie zagranicznej, służbach wojskowych, policyjnych lub na stanowiskach związanych z obronnością, za wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

5) znajomość przepisów ustaw:

     a) o ochronie informacji niejawnych,

     b) o zarządzaniu kryzysowym,

     c) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

     d) o stanie klęski żywiołowej,

     e) o ochronie przeciwpożarowej,

      f) o dostępie do informacji publicznej,

     g) o samorządzie gminnym,

     h) o pracownikach samorządowych,

     i) Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,

6) kreatywność, komunikatywność,

7) zdolność analitycznego myślenia,

8) równowaga emocjonalna,

9) dyspozycyjność,

10) nieposzlakowana opinia,

11) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) wykształcenie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku, w zakresie: wychowania obronnego,   bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony p/pożarowej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej, prawnicze, wojskowe, policyjne lub inne pokrewne,

b) doświadczenie pracy na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, sprawami wojskowymi lub pokrewnymi,

c) umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,

d) prawo jazdy kat. B,

e)umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera.

 

 

 

3. Zakres wykonywanych obowiązków:

 

1) prowadzenie należących do kompetencji Gminy i jej organów spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych,

2) prowadzenie spraw związanych z ochroną:

    a)przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym,

    b) informacji niejawnych, w tym również pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych (po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa),

    c) zabytków.

 

4. Warunki pracy:

 

- wymiar czasu pracy – 4/5 etatu,

- praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Orla oraz w terenie,

- bariery architektoniczne utrudniające dostępność do siedziby urzędu oraz do pomieszczeń biurowych,

- brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

- praca przy komputerze,

- praca 1-zmianowa.

 

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, jest wyższy niż 6%.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie, że ubiegający się o stanowisko ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres:

 

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla lub dostarczyć do Urzędu, pokój nr 14 (Sekretariat), w terminie do 18 marca 2022 r. do godz. 1000, z dopiskiem:

 

Konkurs na wolne urzędnicze stanowisko podinspektora (samodzielne stanowisko ds. wojskowo – obronnych i bezpieczeństwa). Nie otwierać do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 12.00”

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 85-730-57-80.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5 w Orli.

 

                                                                                                                    Wójt  
                                                                                                                    mgr Leon Pawluczuk

 

Orla, dnia 7 marca 2022 r.

oświadczenie RODO

wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz dla kandydata