Przywrócenie ruchu kolejowego wiąże się również z szeregiem niebezpieczeństw. Należą do nich głównie wypadki z udziałem uczestników ruchu drogowego w newralgicznych miejscach, jakimi są przejazdy kolejowo - drogowe.

Część przejazdów kolejowo drogowych zmodernizowano poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Nie mniej jednak, w dalszym ciągu, najbardziej odpowiedzialnym elementem za bezpieczeństwo ruchu drogowego są jego uczestnicy, kierujący pojazdami i piesi.

W większości, korzystającymi z przejazdów kolejowo - drogowych są przedstawiciele społeczności lokalnych, miast i wsi położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych. To oni, w warunkach życia codziennego, niejednokrotnie pokonując drogę do urzędów, szkół czy sklepów wielokrotnie poruszają się przez przejazdy stając się ich głównymi użytkownikami. Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając rolę Samorządów gminnych w kontaktach z ich mieszkańcami zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród społeczności lokalnych informacji o wznowieniu ruchu kolejowego na omawianym odcinku linii kolejowej Lewki - Hajnówka poprzez np. wywieszenie pisemnych informacji na należących do Gminy tablicach ogłoszeń. W akcji informacyjnej mogliby również wziąć udział sołtysi wsi położonych na terenach przyległych do wskazanej linii.

Zwracając się z niniejszą prośbą mamy świadomość, że wieloletni okres wykorzystania linii jedynie do przejazdów technologicznych spowodował deprecjację oznakowania na przejazdach kolejowo - drogowych, co w konsekwencji doprowadziło do fałszywego utrwalenia się w społeczeństwie poglądu, "że po tej linii nic przecież nie jeździ". Pragniemy także wyrazić przekonanie, że niniejsza prośba stanie się przyczynkiem do wzajemnej współpracy pomiędzy tut. Zakładem, a Samorządami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych położonych na wskazanej linii kolejowej.