Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orla” (I etap). W ramach zadania zostaną wymienione 383 sztuki ulicznych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy typu LED w miejscowościach, w których są zainstalowane żarówki o najwyższej mocy: Orla, Krywiatycze, Koszele, Szczyty - Nowodwory, Szczyty- Dzięciołowo, Gredele, Dydule, Wólka Wygonowska.

 

Wartość zadania – to kwota 361 620,69 zł brutto. Na jego realizację Gmina Orla otrzymała dofinansowanie w wysokości 79,40 % kosztów kwalifikowanych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W pozostałych miejscowościach oświetlenie będzie wymieniane w II etapie. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Pollight Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.