Wójt Gminy Orla serdecznie zaprasza dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu oraz ulotki, które będą promowały profilaktykę szczepień i odpowiedzialne zachowania w czasie panującej pandemii koronawirusa.

 

Regulamin konkursu

  1. Cele konkursu:

- promowanie szczepień przeciwko Covid-19;

- nabycie umiejętności zachowania minimalizującego ryzyko zakażenia w czasie pandemii koronawirusa;

- pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci;

- alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego;

- upowszechnianie wiedzy nt. ochrony przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą kropelkową.

 

2. Organizator konkursu: Wójt Gminy Orla

 

3. Uczestnicy konkursu: konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

- I kategoria: oddziały przedszkolne – plakat;

- II kategoria: klasy I-III – plakat;

- III kategoria: klasy IV-VI – ulotka;

- IV kategoria: klasy VII-VIII – ulotka.

 

4. Przebieg konkursu:

- zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu (oddziały przedszkolne i klasy I-III) oraz ulotki (klasy IV-VIII) związanej z profilaktyką szczepień przeciw Covid-19;

- plakat należy wykonać w dowolnej technice płaskiej w formacie A3;

- ulotkę należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, w formacie A5;

- Prace konkursowe należy złożyć do opiekuna konkursu Pani Elżbiety Ciulkiewicz,

- prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora;

- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.

 

5. Termin składania prac: 16 listopada 2021 r. do godz. 14:00.

 

6. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Urzędu Gminy Orla i jednostek organizacyjnych oraz Szkoły Podstawowej z d.n.j.b w Orli, natomiast prace laureatów - plakaty zostaną powielone i rozpowszechnione na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie gminy Orla, a ulotki rozdysponowane wśród mieszkańców gminy Orla oraz klientów Urzędu Gminy Orla.

 

7. Postanowienia końcowe:

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;

warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

- wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępną TUTAJ należy wraz z pracą plastyczną przekazać opiekunowi konkursu;

- Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na każdym etapie konkursu.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk