ZARZĄDZENIE NR 72/2023

WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 20 listopada 2023r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Jak dbać o czyste powietrze?” oraz powołania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), § 29 ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orla nadanego Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Orla z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orla
z uwzględnieniem późniejszych zmian, zarządza się, co następuje:

 

  • 1. Ogłasza się konkurs dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli pt. ,,Jak dbać o czyste powietrze”.

 

  • 2.1. Warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 3. 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzania oceny zgłoszonych prac w składzie:
  1. Pani Agnieszka Kostecka – przewodnicząca;
  2. Pani Urszula Janiel – członek;
  3. Pani Wioletta Car – Mirończuk – członek.

 

2. Ocena prac nastąpi w terminie do 13 grudnia 2023r.

 

3. Z wykonania czynności Komisja sporządza protokół, który przedstawia niezwłoczne do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. Sporządzony przez Komisję protokół stanowi podstawę do podjęcia decyzji w sprawie przyznania nagród.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk