Wójt Gminy Orla informuję, że dla zadania pn.:"Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych" została przygotowana wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanej inwestycji obejmuje obszar pomiędzy budynkiem w którym mieści się Oddział Banku Spółdzielczego, nowym budynkiem GOK, ulicą Poświętną (plac po byłej zlewni mleka).

W ramach projektowanej inwestycji planuje się m.in. budowę miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli - zadaszenia koncertowego, miejsc siedzących dla widzów z urządzeniami towarzyszącymi, budowę wiaty - targowiska, nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury - kosze, ławki, wodotrysk, oświetlenie parkowe terenu inwestycyjnego, utwardzenie terenu, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku dawnego GOK-u.

Przedmiotowa koncepcja zastanie poddana konsultacjom społecznym w dniu 27 listopada 2022 r. o godz. 11.45 w budynku nowego GOK-u.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk