Pomoc przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

W Gminie Orla przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, ul. Mickiewicza 5 - w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. imię (imiona) i nazwisko,

 2. data urodzenia,

 3. obywatelstwo,

 4. płeć,

 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,

 6. seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 7. adres pobytu,

 8. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

 9. numer PESEL,

 10. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

 

Wypłata jednorazowego świadczenia uzależniona jest od otrzymania środków z budżetu państwa.

 

Załączniki:

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA 31 03(5) (pdf, 141kb)

Klauzula RODO (pdf, 20kb)

 

Pозпочнуться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого 2022 і які внесені до Реєстр PESEL

В Гміні Орла прийом заяв здійснюється в Гмінному центрi соціальної допомоги в Орлі, вул. Міцкевича 5 - у годинах від 7:30 до 15:30 з понеділка по п'ятницю.

Заявка про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:

 1. iм'я (імена) та прізвище,

 2. дата народження,

 3. громадянство,

 4. стать,

 5. тип документа, на якому базується межа,

 6. серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща,

 7. адреса проживання,

 8. контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти,

 9. номер ПЕСЕЛЯ,

 10. номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер).

Виплата одноразової допомоги залежить від надходження коштів з державного бюджету.

 

Вкладення:

Зразок заяви на отримання одноразової допомоги UA 31 03 (5) (pdf, 141kb)

Пункт GDPR (pdf, 20kb)