INFORMACJA

z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

 

Zarządzeniem nr 1/2024 Wójta Gminy Orla z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone dnia 10 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Orla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

Celem konsultacji było zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia oraz zebranie uwag, opinii i zastrzeżeń do projektu.

W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Orla oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Podmioty zainteresowane mogły zgłaszać swoje uwagi, co do projektu Strategii za pomocą formularza uwag udostępnionego:

- w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje/;

- na stronie internetowej Gminy Orla;

- w siedzibie Urzędu Gminy Orla, pok. nr 4.

Konsultacje odbyły się w terminie od 18.01.2024 r. do 21.02.2024 r.

W wyznaczonym terminie, nie wpłynęły żadne opinie i uwagi.

Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/wybory/konsultacje/ oraz na stronie internetowej Gminy Orla.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk