Wójt Gminy Orla informuje, iż w dniu 23 stycznia 2024 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Mikłaszach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikłasze.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt budowy sieci kanalizacyjnej do którego właściciele nieruchomości będą mogli wnieść swoje uwagi dotyczące lokalizacji przyłączy sanitarnych. W spotkaniu będzie uczestniczył projektant oraz wykonawca prac budowlanych.

Brak uczestnictwa w spotkaniu będzie jednoznaczny z brakiem uwag
do projektu. Ze względu na otrzymane dofinansowanie zmiana lokalizacji przyłączy sanitarnych nie będzie możliwa na etapie wykonawstwa.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu, będą mogły wnieść swoje uwagi w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orla lub telefonicznie pod nr tel.: (85) 730 57 92.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk