Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie od 1 września do dnia 15 września 2023 rokuGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (parter).

Świadczenia przysługują uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, którzy:

  • są w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie;
  • miesięczna wysokość dochodu w rodzinie nie jest większa niż 600,00 zł netto naosobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; 3) zamieszkują na terenie gminy Orla.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa rodzic, opiekun prawny dziecka, pełnoletni uczeń lub słuchacz kolegium.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tymwyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakuppodręczników i innych pomocy naukowych,
  • uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich,nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, - świadczenia pieniężnego.

Do wniosku należy dołączyć: 

  • zaświadczenie/oświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
  • inne dokumenty potwierdzające fakty mające istotny wpływ na przyznanie świadczenia oraz jego wysokość: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego itp.

Wnioski dostępne są na stronie https://bip.gops.orla.wrotapodlasia.pl w zakładce  

Stypendia i zasiłki szkolne  oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych i zasiłków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli – (parter) lub pod numerem telefonu 85 730 57 95