Uprzejmie informuję, że weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236).
Zapisy ustawy dopuszczają możliwość sprzedaży węgla poprzez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty funkcjonujące na rynku. W związku z powyższym, gmina zamierza przystąpić do systemu dystrybucji węgla Naszym  mieszkańcom w wariancie współpracy z profesjonalnym składem węgla, tj. z ENERGO Sp. z o .o, z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 84A w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będą mogły nabywać gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Zadysponowany od rządu węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom gminy, którzy odbiorą go własnym transportem po cenie 2000,00 zł brutto za 1 tonę węgla wybranego rodzaju.
Z projektu rządowego są dostępne następujące rodzaje węgla:

1) „orzech II” o uziarnieniu 2,5 - 5,0 cm;
2) „ekogroszek” o uziarnieniu 0,8 – 3,0 cm;

3) miał.

Powyższa cena według ustawy nie uwzględnia kosztów transportu do gospodarstwa domowego. Spółka Energo zakłada, że z dowozem do domu jedna tona węgla będzie kosztowała 2200,00 zł.


Zgodnie z ustawą gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do dnia 31 grudnia 2022 r., a kolejnej 1,5 tony od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2023 r. Aby kupić węgiel mieszkańcy  Gminy Orla będą musieli uzyskać zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. Przy składaniu wniosku o zaświadczenie trzeba będzie dodatkowo złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że zarówno wnioskodawca, jak też żaden z członków jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia i oświadczenia o odpowiedzialności karnej zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP oraz urzędu gminy.

W związku, z pilną potrzebą zebrania informacji o liczbie mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla oraz jego ilości, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (85) 730 57 86, elektronicznie na adres email: inwestycje@orla.pl, bądź osobiście w Urzędzie Gminy Orla pok. nr 4 do dnia 8 listopada 2022 r. do godz. 14:00.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk