Orla, dnia 20 lipca 2022 r.

GMINA ORLA                                                                              

ul. Mickiewicza 5

17-106 Orla

INFORMACJA

dotycząca nieruchomości ozn. nr geod. 425 położonej w obrębie wsi Gregorowce przeznaczonej Uchwałą Rady Gminy Orla do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Orla

informuje, iż Gmina Orla jest właścicielem nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, pod realizację przedsięwzięcia obejmującego w swym zakresie budowę elektrowni słonecznej.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na podstawie Uchwały Rady Gminy Orla Nr XVII/149/20 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Orla i ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Opis nieruchomości:

            Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Gregorowce, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 425 o powierzchni 3,09 ha, w tym: RV – 1,34 ha; RVI – 1,57 ha; PsV – 0,18 ha.

Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, położona między drogą wewnętrzną o nr geod. 398 i linią kolejową Nr 32 Czeremcha-Białystok. Zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów rolnych. Dobra dostępność komunikacyjna: odległość od drogi krajowej Nr 66 ok. 3 km

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr BI1P/00094009/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych i jest wolna od obciążeń hipotecznych.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Obecnie nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej z terminem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Nieruchomość przeznaczona pod budowę elektrowni słonecznej na podstawie w/w uchwały. Dotychczas wykorzystywana pod działalność rolniczą.

Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także położona jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), w tym poza obszarem Natura 2000.

Realizacja farmy fotowoltaicznej będzie musiała być poprzedzona uzyskaniem warunków zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zainteresowane firmy, jednostki mogą składać oferty na wydzierżawienie w/w nieruchomości na załączonym formularzu ofertowym wraz z własnym projektem umowy.

Wyznacza się termin składania ofert do dnie 31 sierpnia 2022 r.

Gmina Orla zastrzega prawo negocjacji warunków oferty.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

W załączeniu:
1. Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – mapa z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości

Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:

Gmina Orla z siedzibą w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

Z Wójtem Gminy Orla pełniącym obowiązki administratora w imieniu Gminy Orla można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2lit. b RODO

5. ODBIORCY DANYCH:

Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów aktora z instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa ma określoną kategorie archiwalna BE10, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych

10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:

Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.