Informuję, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w tym właściciele nieruchomości częściowo zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązani są do wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz do zawarcia umowy na odbiór tych odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów na terenie gminy Orla.

Obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), należy do zadań Gminy i ma na celu kontrolę wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z w/w ustawy oraz przepisów prawa miejscowego sprawuje Wójt.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli przedmiotowych nieruchomości o zgłaszanie do Urzędu Gminy Orla faktu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych w celu dokonania wpisu do ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz udokumentowania wywiązania się z obowiązku ustawowego.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają jeszcze takich umów są proszeni o niezwłoczne ich zawarcie.

Rejestr działalności regulowanej (wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych) dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla w zakładce Rejestry, ewidencje i archiwa.

 

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk