Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą od dnia 1 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5 w sali konferencyjnej w godz. od 8.00 do godz. 15.30.

Dodatek węglowy przysługuje osobie zamieszkującej na terenie Gminy Orla w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Do wypełnienia wniosku potrzebne są następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. nr pesel lub seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, gdy wnioskodawca nie posiada nr PESEL,

  3. dane osób wspólnie zamieszkujących – imię, nazwisko, nr PESEL lub seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, gdy osoba nie posiada nr PESEL,

  4. numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany dodatek.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy (144 kb, doc)

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (83 kb, pdf)

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk