W dniu 8 lutego 2022 r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW "Orlanka", podczas którego została zawarta kolejna umowa pomiędzy Gminną Spółką „Orlanka” z siedzibą w Orli, a Gminą Orla na dofinansowanie z budżetu gminy w 2022 roku działań związanych z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów i gruntów zdrenowanych. Spółka otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł. Jest to trzecia roczna dotacja na jej działalność.

Rowy melioracyjne na terenie Naszej gminy nie są wydzielone w oddzielne działki, lecz wchodzą do powierzchni poszczególnych działek geodezyjnych. Prawo stanowi, że właściciele działek mają obowiązek utrzymania takich urządzeń melioracyjnych we własnym zakresie poprzez odmulanie, odkrzaczanie, obkaszanie. W związku, z tym że na terenie Naszej gminy jest powołana spółka wodna, to wykonuje ona obowiązki w imieniu właścicieli działek w zamian za wnoszone składki. Gmina udzielając dotacji Spółce pośrednio dopłaca Naszym mieszkańcom do składek na utrzymanie tych urządzeń w granicach administracyjnych gminy.

W 2021 roku Gmina Orla udzieliła również pożyczki Spółce w wysokości 136 222,00 złotych na dofinansowanie projektu pn: ”Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji i napraw urządzeń wodnych” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Gminna Spółka „Orlanka” zakupiła nową minikoparkę z osprzętem, piłę spalinową oraz kosę spalinową. Spółka po rozliczeniu i otrzymaniu dotacji z ARiMR w tej wysokości zwróci gminie udzieloną pożyczkę.

 

Wójt Leon Pawluczuk wręczający umowę dofinansowania Markowi Chmielewskiemu