CG

Gmina Orla pozyskała środki finansowe na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, polegającego na wsparciu rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach projektu zostanie zostaną zakupione 2 komputery stacjonarne, 14 laptopy i 1 tablet. Sprzęt zostanie przekazany dzieciom z rodzin popegeerowskich. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, działanie 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Dofinansowanie projektu z UE w wysokości 41 000,00 zł stanowi 100% kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.