W dniu 23 lutego 2023 r. pomiędzy Gminą Orla, a Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji typu gospodarka wodno – ściekowa objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Orla otrzymała dotację w wysokości trzech milionów złotych (100% kosztów kwalifikowanych). Całkowita wartość projektu wynosi około czterech milionów złotych. Pozostałe koszty zostaną poniesione z budżetu Gminy Orla.