Logotypy funduszy europejskich, województwa Podlaskiego, Unii Europejskiej

Gmina Orla w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w dniu 25 lutego 2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora”, składanego na konkurs nr: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 624 887,50 zł, dofinansowanie

z UE wynosi 593 167,50 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 15 osób starszych (12 kobiet w wieku powyżej 60 roku życia i 3 mężczyzn w wieku powyżej 65 roku życia), potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność wymagają  pomocy osoby drugiej (w tym os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu gminy Orla w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. poprzez utworzenie ośrodka wsparcia dziennego, tj. Dziennego Domu Pobytu w Orli.

Środki w ramach projektu służyć będą bieżącej działalności i zapewnieniu niezbędnego wyposażenia do prowadzenia tej działalności, w tym na pokrycie zatrudnienia m.in. 3 opiekunek, fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, zakupu m.in. punktu pielęgniarskiego oraz sprzętu IT.