W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023 r. informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli przy ul. Mickiewicza 5.

Dodatek osłonowy to świadczenie socjalne stanowiące wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców, w pokryciu kosztów energii. Dodatek niniejszy będzie wypłacany jako jednorazowe świadczenie za I połowę 2024 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.

 

Dla kogo dodatek osłonowy 2024? Wszystko zależy od dochodów.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku.

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informacja o przyznaniu świadczenia.

 • Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
 • Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 
 • Do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, złożyć podpisy na wniosku i załącznikach, a także podać numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego do realizacji wypłaty.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Orli pod nr tel.: 85 730 57 95.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Załączniki:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - DODATEK OSŁONOWY (pdf. 60 KB)

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 2024 (pdf,409.9 KB) wersja do druku

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 2024(docx, 55.85 KB) wersja do uzupełnieni