Od 21 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli (na parterze budynku UG Orla) przyjmuje wnioski od osób zamieszkujących na terenie Gminy Orla o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych, przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo

- piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

- kocioł olejowy

i zostały one zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków -  do dnia 11 sierpnia 2022 r., a po tym dniu, w przypadku uruchomienia i zgłoszenia źródła do CEEB po raz pierwszy (dotyczy nowo zainstalowanych źródeł ciepła, a nie dotychczasowych). Na dotychczasowe  źródła ciepła, które w ustawowym terminie nie zostały zgłoszone do  CEEB dodatek nie przysługuje.

Dodatek wynosi:

  
-  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;


- 1000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;


- 500 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);


- 2000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli przy ul. Mickiewicza 5 (parter) w godz. od 8.00 do godz. 15.30.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawione będą bez rozpoznania.

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (wskazanych powyżej – z wyłączeniem węgla)  TUTAJ

Klauzula Informacyjna

 

Wnioski od osób zamieszkujących na terenie Gminy Orla o dodatek węglowy od 21 września b.r. przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli

Zmieniły się przepisy związane z przyznawaniem dodatku węglowego. Zmiana obejmuje również wszystkie wnioski złożone dotychczas w siedzibie GOK, Urzędu Gminy Orla oraz przesłane pocztą lub drogą elektroniczną.  Najważniejsze wprowadzone zmiany w zakresie przyznawania dodatku węglowego:

  • początkowo - według już nie obowiązującego przepisu - dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przyznawany miał być na każde gospodarstwo domowe, które korzysta z węgla. Obecnie – po zmianie przepisów - w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem
  • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (data w rejestrze wpływu). Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania
  • wydłużono termin weryfikacji wniosków o dodatek przez urzędy z 30 dni do 60 dni. Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r. pod warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu państwa przez Gminę Orla.

Przypominamy, iż dodatek węglowy przysługuje osobie zamieszkującej na terenie Gminy Orla w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, które zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – do dnia 11 sierpnia 2022 r., a po tym dniu, w przypadku uruchomienia i zgłoszenia źródła do CEEB po raz pierwszy (dotyczy nowo zainstalowanych źródeł ciepła, a nie dotychczasowych). Po zmianie przepisów - na dotychczasowe źródła ciepła, które zostały zgłoszone - po dniu 11 sierpnia 2022r.   do CEEB - dodatek węglowy  nie przysługuje. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 Wzór wniosku o dodatek węglowy TUTAJ

 Klauzula informacyjna