Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podpisał umowę z firmą Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze (etap II)” w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”. Budowa kanalizacji sanitarnej, zgodnie z umową będzie kosztowała 2 669 100,00 zł.

Natomiast „Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli” w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla” – to kolejne zadanie, na którego realizację Wójt Gminy Orla podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce. Umowa opiewa na kwotę  369 000,00 zł.

Obie inwestycje mają zostać zrealizowane do 30 września 2024 r. i  w części będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.